Course Image

Qardaş qurumlar - KIBATEK

  • Tarix 2020-04-06 23:40:44

Kıbrıs, Balkanlar, Avrasiya Türk Ədəbiyyatları Vakfı olan KIBATEKin yaranma ideyası 1998-ci ilin martında Doğu Ağdəniz Universiteti Kıbrıs Araş­dırmaları Mərkəzinin təşkil etdiyi «I Ulus­lararası Kıbrıs və Balkanlar Türk Ədə­biyyatları Simpoziumu»nda gerçək­ləş­di. Həmin ilin oktyabrında İz­mirdə «II Ulus­lararası Kıbrıs və Balkanlar Türk Ədə­biyyatları Sim­po­zi­umu» təşkil   olun­­­du. 

Hər iki simpoziumun çox böyük ma­raq və qəğbətlə qarşılanmasından Mər­­kəzi KKTC-də olmaqla Vakf ya­rat­maq qərara alındı. Kıbrıs və Balkanlara əla­və olaraq «Avropa» sö­zü də KIBATEKə daxil oldu. Belə­liklə Kıbrıs, Balkanlar, Avropa Türk Ədəbiyyatları adı mənimsənildi.

Rumıniyanın Köstəncə şəhərində ke­çirilən «III Uluslararası Kıbrıs,  Bal­­­kanlar və Avropa Türk Ədəbiy­yat­ları Sim­po­zi­umu»nda Qurumun adın­­da­kı Av­ropa sözünün Avrasiya ilə əvəz­­lənməsi qərarlaşdırıldı.

5 fevral 2001-ci ildə Lefkoşa şə­hə­rində KIBATEK Vakfı Qurucular top­lantısı keçirilərək müvəqqəti Mü­tə­­vəlli He­yət seçildi.

27 mart 2001-ci ildə KIBATEK Vak­fı 34 qurucu üzv ilə rəsmiləş­dirildi.     

KIBATEK Vakfına paralel olaraq Mər­kəzi Ankara şəhərində olan dərnək sta­tuslu Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Ədə­biyyatları Qurumu qurulmuşdur. Başqa ölkələrdə də KIBATEK adı ilə Vakf və dərnək qurulması istiqamətində çalışmalar var.

Hal-hazırda KIBATEKin dünya­nın 23 müxtəlif ölkəsində təmsil­çilik­ləri yaradılıb. Təsadüfi deyildir ki, məhz bu möh­tşəmliyə görə KIBATEKi Türk Ədə­biy­ya­tı NATOsu adlandı­rırıq.

KIBATEKin Azərbaycan üzrə təm­silçisi  Türk Dünyasının tanınmış aydın­larından biri olan Bakı-Asiya Univer­sitetinin rektoru, Prof. Dr. Cəlil Qərib­oğlu Nağıyevdir.

Vakfın mərkəzi ofisi KKTC-nin Qazi­­mağusa şəhərində dövlətin təhsis et­diyi yaraşıqlı bir binada yerləşir. Həmin binada Vakfın 60-100 adamlıq toplantı sa­lonu, kitabxanası və muzeyi var.

Lefkoşa, Qazimağusa və Vadilidə KIBATEK Klubları yaradılmışdır.

Hər il bir (bəzən iki) dəyişik Öl­kə­də tanınmış elm adamları, araş­dır­maçılar, ya­zar­­lar və şairlərin qatıldığı «Ulus­lararası KIBATEK Ədəbiyyat Şöləni» dü­zən­lənir.

Bu günə qədər gerçəkləşdirilən Şölənlər aşağıdakı ölkələrdə olmuşdur:  I Şölən-Qazimağusa, KKTC (1998), II Şölən-İzmir, Türkiyə (1998), III Şölən-Köstəncə, Rumıniya (1999), IV Şölən-Struqa, Makedoniya (2000), V Şölən-Türkistan, Qazağıstan (2002), VI Şölən- Ağməsçid, Kırım (2002), VII Şölən-Bakı, Azərbaycan (2003), VIII Şölən-Çanaqqala, Türkiyə (2003), IX Şölən-Buxarest, Rumıniya (2004), X Şölən-Kiyev, Ukrayna (2005).

XI Şölən 23-28 oktyabr 2005-ci il ta­­­rixlərində KKTC-də keçiriləcəkdir.

Təşkilatın türk dili, ədəbiyyat və çe­viri dərgisi olan «Turnalar» 3 ayda bir nəşr olunur.

30-dək ölkəyə göndərilən dərginin hər sayında 20-dək ölkədən elm ada­mı­nın, yazıçı və şairlərin əsərlərinə yer ay­rılır.   

İndiyədək «Turnalar»ın 19 sayı işıq üzü görüb. Dərginin Yayın danışman ku­ru­lunda Azərbaycanı Prof. Dr. Elçin İs­gən­dərzadə təmsil edir.

KIBATEK indiyədək 10-dan çox dəyərli kitabların çapına nail olmuşdur.

2001-ci ildən indiyədək hər il KIBATEK-in Ədəbiyyat ödülləri təqdim olunur. Azərbaycandan xalq yazıçısı Elçin, Prof. Dr. Cəlil Qəriboğulu, Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadə bu ödüllə təltif olunub.